OFERTA PORADNI

 • Diagnoza przyczyn trudności szkolnych.
 • Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi.
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, w tym:
 • indywidualna terapia logopedyczna długoterminowa,
 • badania przesiewowe – logopedyczne w szkołach i przedszkolach na terenie powiatu opoczyńskiego,
 • badania przesiewowe, komputerowe, Słyszę”, „Widzę”,
 • diagnoza i terapia mowy dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i wadami słuchu,
 • zajęcia grupowe kształtujące percepcję słuchową u dzieci 5 -6 letnich w przedszkolach,
 • Doradztwo w zakresie wyboru kształcenia i zawodu.
 • Terapia psychologiczna: problemy osobiste, szkolne, rodzinne.
 • Terapia EEG biofeedback.
 • Terapia integracji sensorycznej (indywidualna).
 • Grupowe zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dla dzieci z opiniami poradni prowadzone wg. możliwości organizacyjnych).
 • Terapia pedagogiczna, w tym:
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • trening ortograficzny,
 • terapia dzieci moczących się mimowolnie,
 • zajęcia indywidualne dla uczniów z dysleksją, dysortografią, dysgrafią,
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki,
 • zajęcia grupowe dla dzieci 5 – 6- letnich  z obniżoną sprawnością grafomotoryczną,
 • zajęcia dla dzieci wg metody Weroniki Sherborne w przedszkolach,
 • grupowe zajęcia usprawniające zaburzone funkcje percepcyjno – motoryczne,
 • zajęcia dla dzieci przedszkolnych ,,Grupa bez przemocy” i szkolnych ,,Klasa bez przemocy”,
 • letnie spotkania terapeutyczne w poradni i filii,
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci SP (wg. potrzeb),
 • terapia zagrożonych uzależnieniami,
 • Zajęcia ogólnostymulujące dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (grupowe i indywidualne).
 • Terapia systemowa rodzin.
 • Pogadanki, prelekcje, warsztaty oraz porady dla rodziców i nauczycieli w przedszkolach, szkołach
  i placówkach na terenie powiatu opoczyńskiego.
 • Warsztaty, pogadanki, prelekcje dla nauczycieli, Szkolenia Rad Pedagogicznych dla nauczycieli.
 • Grupa Wsparcia dla Pedagogów i Nauczycieli powiatu opoczyńskiego.
 • Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową p.t. ,,Warsztaty dla Dobrych Rodziców”.
 • Warsztaty psychoedukacyjne ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców’’.
 • Warsztaty psychoedukacyjne ,,Rodzeństwo bez rywalizacji’’.
 • Punkty Konsultacyjne w przedszkolach i szkołach na terenie powiatu.
 • Interwencje edukacyjno – wychowawcze w szkołach.
 • Udział w diagnozie potrzeb placówki (wg. zgłoszeń szkół i przedszkoli).
 • Warsztaty w przedszkolach i szkołach na terenie powiatu (zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami).
 • Realizacja programu profilaktycznego ,,Wybieram życie” w szkołach powiatu opoczyńskiego (wg. zgłoszeń szkół).
 • Warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół i przedszkoli (zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami).
 • Pogadanki tematyczne dla uczniów (zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami).
 • Opieka merytoryczna wychowanków w Rodzinnym Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym.
 • Interwencje kryzysowe – udział pracowników poradni w pracach zespołów interdyscyplinarnych; PCPR, MOPS Opoczno, GOPS Drzewica oraz w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych, kryzysów i nagłych zagrożeń.
 • Coroczna organizacja i prowadzenie (od 2013r.) konkursu pn. ,,Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego”.
 • Coroczne organizowanie i prowadzenie Forum dla Rodziców lub Forum dla Młodzieży.
 • Coroczna organizacja informacyjno – szkoleniowa dla zainteresowanych pn.: ,,Światowy Dzień Świadomości Autyzmu”, ,,Tydzień Świadomości Dysleksji”.
 • Prowadzenie Amatorskiego Teatru Profilaktycznego ,,Droga do…”.