DO POBRANIA

1. Zaświadczenie lekarza ZO (rodzaj pliku: pdf, rozmiar: )

2. Zaświadczenie lekarza WWRD (rodzaj pliku: pdf, rozmiar: )

3. Zaświadczenie lekarza ZŚK (rodzaj pliku: pdf, rozmiar: )

4. Opinia nauczyciela, wychowawcy lub innych specjalistów, do celów diagnostycznych (rodzaj pliku: pdf, rozmiar: )

5. Opinia nauczyciela, wychowawcy lub innych specjalistów pracujących z uczniem, którego rodzice/prawni opiekunowie złożyli do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie wniosek o wydanie orzeczenia (rodzaj pliku: pdf, rozmiar: )

6. Opinia nauczyciela, wychowawcy lub innych specjalistów pracujących z uczniem, którego rodzice/prawni opiekunowie złożyli do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (rodzaj pliku: pdf, rozmiar: )

7. Opinia nauczyciela, wychowawcy lub innych specjalistów pracujących z dzieckiem, którego rodzice/prawni opiekunowie złożyli do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie wniosek o wydanie orzeczenia (przedszkole) (rodzaj pliku: pdf, rozmiar: )

8. Opinia nauczyciela, wychowawcy lub innych specjalistów pracujących z uczniem do celów wydania opinii dotyczącej odpowiednio: zindywidualizowanej ścieżki realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (rodzaj pliku: pdf, rozmiar: )

9. Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii o potrzebie WWRD (rodzaj pliku: pdf, rozmiar: )

10. Wniosek rodziców o podjęcie czynności diagnostyczno-terapeutycznych i o wydanie w formie pisemnej: opinii po badaniach/zaświadczenia/informacji o wynikach diagnozy (rodzaj pliku: pdf, rozmiar: )

11. Formularz zgłoszeniowy – Zajęcia TUS (rodzaj pliku: pdf, rozmiar: )

12. Wniosek o wydanie zaświadczenia z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Opocznie (rodzaj pliku: pdf, rozmiar: )

13. Informacja nauczyciela polonisty dla celów diagnozy psychologiczno–pedagogicznej na temat ucznia z zaburzeniami w pisaniu (rodzaj pliku: pdf, rozmiar: )

14. Wniosek o przekazanie dokumentacji do Dyrektora Poradni (rodzaj pliku: pdf, rozmiar: )

15. Wniosek o wydanie kserokopii opinii/orzeczenia z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Opocznie (rodzaj pliku: pdf, rozmiar: )

 

UWAGA! W przypadku problemów z otworzeniem wyżej przedstawionych plików proszę zweryfikować czy w komputerze zainstalowana jest przeglądarka plików PDF.

Link do bezpłatnej przeglądarki plików PDF – Adobe Acrobat Reader https://get.adobe.com/pl/reader/