DZIAŁANIA PORADNI

W PPP w Opocznie wykonywane są diagnozy:

Psychologiczna, która jest ukierunkowana na rozpoznanie i ocenę dojrzałości emocjonalnej i społecznej, a także określenie poziomu funkcjonowania intelektualnego oraz rozwoju poznawczego w celu wspierania i wywołania pozytywnych zmian w środowisku rodzinnym dziecka.

Pedagogiczna – ukierunkowana na rozpoznanie i ocenę: sprawności funkcjonowania aparatu motorycznego (motoryka duża i mała), funkcji wzrokowo-przestrzennych i wzrokowo-ruchowych, funkcji słuchowo-językowych, myślenia operacyjnego (w kontekście dojrzałości do uczenia się matematyki) i przetwarzania materiału liczbowego, możliwości poznawczych, sfery emocjonalno-motywacyjnej, lateralizacji; diagnoza pedagogiczna służy opisaniu aktualnego poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych w zakresie czytania i pisania oraz nabywania umiejętności matematycznych, wyjaśnieniu przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wskazaniu sposobów pracy z uczniem.

Logopedyczna – ukierunkowana na ocenienie budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego, ocenę poziomu rozwoju językowego dziecka.

Procesów integracji sensorycznej – badanie procesów integracji sensorycznej pod kątem na ile dezorganizują zachowanie i naukę dziecka.

 

Prowadzimy terapie / wsparcie:

Psychologiczną

Wsparcie tego typu terapią zalecane jest w przypadku: problemów emocjonalnych (np. trudności w radzeniu sobie ze smutkiem, złością, bezradnością, lękiem), problemów z zachowaniem (na przykład: jedzeniem, zachowaniami antyspołecznymi), zachowaniami autodestrukcyjnymi, problemów w postrzeganiu siebie, zmagania się z trudną sytuacją rodzinną lub rówieśniczą.

Pedagogiczną

Terapia skupia się na usprawnianiu zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania oraz nabywania umiejętności matematycznych, budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się, aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia.

Logopedyczną

Skoncentrowana na korygowaniu nieprawidłowości artykulacyjnych występujących w wymowie dzieci, dotyczy wyrównywania opóźnień rozwoju mowy, rozwijania prawidłowej dla wieku sprawności językowej.

Procesów integracji sensorycznej

Jest to terapia polegająca na wzmacnianiu procesów nerwowych leżących u podstaw konkretnych umiejętności (w sferze motorycznej, emocjonalnej; funkcji poznawczych i językowych) przyczyniając się do większej efektywności uczenia się oraz poprawy samooceny.

EEG-Biofeedback

Terapia dostarcza informacji, która pomaga w procesie uczenia się. Trenujący wie, jak fale mózgowe samemu harmonizować tzn. dostrzega, kiedy uczeń jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Dzięki czemu tak modyfikuje jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Wskazania – trening przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z zaburzeniami pamięci i koncentracji uwagi, problemami szkolnymi, dysleksją, dysortografią, reakcjami stresowymi, agresją. Terapia możliwa jest tylko po uprzedniej konsultacji neurologicznej (niezbędne jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań terapii EEG-Biofeedback).

Terapia rodzin

Terapia rodzin jest procesem leczenia, w sytuacji, gdy dziecko w rodzinie ma problemy emocjonalne, społeczne, psychiczne znacznie utrudniające bądź uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie. Psychoterapia indywidualna jako forma leczenia dziecka jest niewystarczająca, ponieważ ,,niezmienne” funkcjonowanie rodziny, jeśli chodzi o komunikację, podział ról, strukturę, powoduje, że pomoc indywidualna staje się nieefektywna bądź krótkotrwała.

Spotkanie terapeuty rodzinnego polega na dialogu z całą rodziną i ma na celu zrozumienie mechanizmów ważnych dla powstania i podtrzymania objawu u dziecka oraz poszukania sposobów korekty niewłaściwych przekonań, postaw, komunikacji w rodzinie.

Często problemy związane z funkcjonowaniem dziecka w rodzinie, przedszkolu, najbliższym środowisku, powodują bardzo silne, trudne emocje, które uniemożliwiają konstruktywne interakcje w rodzinie i blokują możliwość zmiany, osoba z zewnątrz (terapeuta rodzinny) jest bezpiecznym kanalizatorem zmian, pozwalającym rodzinie własnymi siłami znaleźć najlepsze rozwiązanie w trudnej sytuacji.

Do takiej formy pomocy zapraszane są rodziny, w których występują kłopoty wychowawcze, odmienne style wychowawcze, sytuacja okołorozwodowa, problemy wynikające ze złej adaptacji w nowej fazie rozwoju, problemy emocjonalne jednego z członków rodziny: wycofanie społeczne, zaburzenia zachowania, objawy psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, agresja bądź autoagresja, zaburzenia odżywiania.