ORZECZNICTWO

Zasady wydawania orzeczeń w Zespole Orzekającym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy działa Zespół Orzekający (zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1743).

Co do zasady, Zespół Orzekający pracuje dwa razy w miesiącu. Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się według harmonogramu dostępnego w sekretariacie Poradni

Zespół Orzekający powoływany jest przez Dyrektora Poradni. W jego skład wchodzą:

 • dyrektor – jako przewodniczący zespołu lub upoważniona przez niego osoba,
 • psycholog, pedagog, lekarz,
 • inni specjaliści – jeśli niezbędny jest ich udział.

Zespół Orzekający wydaje następujące rodzaje dokumentów:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

KSZTAŁCENIE SPECJALNE

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 21017 r., po. 1578)

Orzeczenia wydaje się uczniom:

 • z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),
 • niesłyszącym i słabosłyszącym,
 • niewidzącym i słabowidzącym,
 • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego lub etapu edukacyjnego.

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wydawane są dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Wydaje się je na czas określony, wskazany w zaświadczeniu lekarskim, nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

Orzeczenie określa warunki, w jakich uczeń może realizować potrzeby edukacyjne oraz możliwości w zakresie uczestnictwa w życiu szkoły, formy stymulacji, terapii, rozwijania możliwości i mocnych stron ucznia oraz inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydawane są dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Wydaje się je na okres do 5 lat.

Szczegóły organizacji zajęć zawarte są w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim( Dz. U. z 2013r., poz. 529).

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się dzieciom od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Szczegóły zawiera Rozporządzenie MEN Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635).

 

W celu wydania opinii o potrzebie wczesnego  wspomagania rozwoju dziecka lub  orzeczenia konieczne jest przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy. Diagnoza przeprowadzana jest w dwóch etapach: diagnoza psychologiczna i diagnoza pedagogiczna. Jeżeli zachodzi taka potrzeba zleca się również wykonanie diagnozy logopedycznej. Jeżeli dziecko było badane poza naszą Poradnią należy załączyć posiadane wyniki badań.

Zespół Orzekający wydaje orzeczenia dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół i placówek mających siedzibę w rejonie działania Poradni oraz dla dzieci mieszkających na terenie działania Poradni, które nie rozpoczęły nauki szkolnej i wychowania przedszkolnego

Orzeczenia wydawane są na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia.

 

Kolejność etapów ubiegania się o orzeczenie/opinię o WWRD:

 1. Rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczenń kontaktuje się telefonicznie lub bezpośrednio  z sekretariatem Poradni w celu zapisania dziecka na badania psychologiczno-pedagogiczne. O terminie badania Rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczeń zostaje poinformowany telefonicznie.
 2. Podczas wstępnego wywiadu rodzic/ prawny opiekun/pełnoletni uczeń przedstawia posiadaną dokumentację, w razie potrzeby ustala się termin specjalistycznej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy możliwości i potrzeb osoby badanej.
 4. Złożenie wniosku do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia/opinii o WWRD.
 5. Posiedzenie Zespołu Orzekającego.
 6. Wydanie orzeczenia/opinii o WWRD.

 

WYMAGANE DOKUMENTY
W celu rozpoczęcia procedury wydawania orzeczenia niezbędne jest złożenie w Poradni  następujących dokumentów:

 • W przypadku osób/uczniów niewidomych, słabowidzących dokumentacja medyczna informująca o wadzie dziecka oraz zaświadczenie lekarskie  wypełnione przez lekarza specjalistę w zakresie zaburzenia na druku Zaświadczenie Lekarza ZO.
 • W przypadku osób/uczniów niesłyszących i słabosłyszących  dokumentacja medyczna informująca o wadzie dziecka: wyniki badania słuchu (m.in. audiogram) oraz zaświadczenie lekarskie  wypełnione przez lekarza specjalistę w zakresie zaburzenia na druku Zaświadczenie Lekarza ZO.
 • W przypadku osób/uczniów z autyzmem, Zespołem Aspergera zaświadczenie lekarskie  wypełnione przez lekarza specjalistę w zakresie zaburzenia na druku Zaświadczenie Lekarza ZO.
 • W przypadku osób/uczniów dzieci z afazją / niepełnosprawnością ruchową zaświadczenie lekarskie  wypełnione przez lekarza specjalistę w zakresie zaburzenia na druku Zaświadczenie Lekarza ZO.
 • W przypadku osób/uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie – zaświadczenie lekarskie  wypełnione przez lekarza specjalistę w zakresie zaburzenia na druku Zaświadczenie Lekarza ZO.
 • W przypadku ubiegania się o opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka- zaświadczenie lekarskie  wypełnione przez lekarza specjalistę w zakresie zaburzenia na druku Zaświadczenie Lekarza WWRD.
 • Dokumentacja medyczna dotycząca innych dolegliwości medycznych w przypadku podjętego lub wskazań do leczenia specjalistycznego.
 • Opinia ze szkoły/ przedszkola informująca o funkcjonowaniu  dziecka (jeśli dziecko uczęszczało do placówki).
 • Dokumentacja i wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych i pedagogicznych (jeśli dziecko było pod opieką innej placówki lub osoby świadczącej diagnozę lub pomoc psychologiczno-pedagogiczną).
 • Informacja od terapeutów  o przebiegu dotychczas podejmowanych form pomocy terapeutycznej.
 • Inna dokumentacja (m.in. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka wydane przez Zespół Orzekający o Niepełnosprawności).
 • W przypadku wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w związku ze stanem zdrowia znacznie utrudniającym lub uniemożliwiającym uczęszczanie do szkoły wypełnione przez lekarza specjalistę na druku Zaświadczenie Lekarz ZO – ważnym przez miesiąc od daty wystawienia.
 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu  w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie.

 

Druki zaświadczeń lekarskich  są dostępne w sekretariacie poradni oraz do pobrania ze strony internetowej poradni.