Proces diagnostyczny

Proces diagnostyczny najczęściej obejmuje:

 • Konsultację rodzica/ opiekunka dziecka z psychologiem. Pierwsza konsultacja odbywa się bez obecności dziecka i obejmuje wstępną diagnozę sytuacji dziecka (wywiad). Na  konsultację należy dostarczyć wszelkie dokumenty dotyczące zgłaszanych trudności, takie jak:
  • książeczkę zdrowia, karty wypisowe, zaświadczenia, wyniki badań laboratoryjnych;
  • wyniki badań specjalistycznych (np. neurologicznych, laryngologicznych, aktualny wynik badania słuchu);
  • w przypadku trudności w pisaniu – wypracowania, zeszyty przedmiotowe, wytwory własne;
  • w przypadku uczęszczania na terapię (pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną i inne) – opinię osoby prowadzącej;
  • w przypadku trudności wychowawczych i dydaktycznych – opinię wychowawcy ze szkoły/przedszkola
 • Badania diagnostyczne – ilość i rodzaj badań, ewentualnych dodatkowych konsultacji ze specjalistami ustala psycholog na pierwszej wizycie w zależności od zgłaszanych problemów.
  • Podczas wizyty diagnostycznej pracownik przeprowadza z dzieckiem testy. Takie spotkanie trwa około 2 godzin.
  • Dziecko przychodzące do poradni powinno być zdrowe, wypoczęte i najedzone.
  • Jeśli dziecko jest zaopatrzone w okulary lub aparat słuchowy – powinno je mieć przy sobie.
 • Konsultację  ze specjalistą po zakończeniu całego procesu diagnostycznego w celu omówienia wyników diagnozy. Po badaniu poradnia, na pisemny wniosek rodzica, może wydać:
  • informację o wynikach badania
  • opinię psychologiczno – pedagogiczną z zaleceniami do pracy w domu i w szkole.

Rodzic zgłaszający się do Poradni po raz pierwszy powinien posiadać informacje:

 • datę i miejsce urodzenia dziecka
 • nr PESEL dziecka
 • miejsce zamieszkania
 • pełną nazwę i adres placówki do której uczęszcza dziecko (jeśli uczęszcza)

Każdorazowo, w przypadku, gdy rodzic/ dziecko nie może stawić się na umówione spotkanie, rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia poradni o nieobecności.

Indywidualne formy wsparcia dla rodziców.

– Indywidualna pomoc psychologiczna.

– Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów dziecka w domu i szkole.

– Konsultacje wychowawcze i rozwojowe.

– Pomoc psychologiczna i terapeutyczna w obszarze trudności rodzica wpływających na funkcjonowanie i rozwój dziecka.

– Interwencja kryzysowa.

Zapisy do specjalistów w sekretariacie poradni i  pod numerem telefonu:  44 741-64-62.