DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-14

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

– niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

– oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

– osobą kontaktową – Anna Reszka

– adres e-mail – sekretariat@pppopoczno.pl

– numer telefonu – 44 741 64 62

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie znajduje się przy ul. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno w budynku SOSW w Opocznie na parterze

Dostępność wejścia:

Wejście jest zabezpieczone furtką z ogrodzeniem.

Do wejścia do budynku prowadzi chodnik, 4 schodki oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Sekretariat znajduję się w pokoju nr 1 po lewej stronie od drzwi wejściowych

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia Poradni.

Dostępność toalety:

Toaleta przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu:

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Utrudnienia:

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Obsługa osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ponadto, w przypadku niemożności dotarcia klienta do właściwej komórki organizacyjnej istnieje możliwość wyjścia urzędnika przed wejście do budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych