OPINIE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie wydaje opinie w sprawach:

 • wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • zwolnienie z nauki drugiego języka obcego,
 • objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego, w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, w szkole, w placówce,
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • i inne opinie o przebadanych.

Zasady przyjmowania wniosków na badania i wydawania opinii w Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy.

 1. Badania diagnostyczne prowadzone są na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna (formularze wniosków dostępne są w sekretariacie poradni oraz na stronie internetowej poradni w zakładce pliki do pobrania na druku Wniosek rodziców o podjęcie czynności diagnostycznych – terapeutycznych).
 2. Wnioski rejestrowane są w sekretariacie poradni.
 3. Pracownik pedagogiczny wyznacza termin rozmowy wstępnej z rodzicem/opiekunem lub termin badania dziecka.
 4. W/w terminy przekazywane są bezpośrednio przez pracowników pedagogicznych lub sekretariat poradni rodzicom/opiekunom dziecka telefonicznie lub za pośrednictwem szkoły/przedszkola.
 5. W terminie 30 dni od daty wypełnienia wniosku o wydanie opinii dotyczącej dziecka, dokument powinien być gotowy do odbioru w sekretariacie poradni.
 6. Opinie mogą odebrać rodzice/opiekunowie lub upoważnione (pisemnie) przez nich osoby pełnoletnie.
 7. Odbiór opinii rodzice/opiekunowie kwitują na formularzu pozostającym w teczce dziecka.