PORADNIA PRZYJAZNA RODZINIE

Opis działania: prowadzona od 2003r. Systemowa terapia rodzinna dotyczy rodziny z problemem i jest dostosowana do unikalności każdej rodziny, z którą pracują terapeuci: psycholog i pedagog. Na sesji pojawia się rodzina w komplecie. Uczestnicy przedstawiają swoją wizję widzenia świata i łączących ich wzajemnych stosunków, a także omawiają metody i sposoby wspólnej komunikacji. Pozwala to terapeutom na wielowarstwowe rozpatrzenie problemu i odnalezienie źródła zaburzeń w relacjach bliskich sobie osób. Prowadzona jest zgodnie z rytmem rodziny i jej gotowością do zmian. Oddziaływanie terapeutyczne eliminują problemy jednostki poprzez zmiany funkcjonalne w całym systemie. Psychoterapia systemowa służy także przystosowaniu do środowiska osób o zachowaniach aspołecznych. Dzięki temu prowadzona przez nas terapia rodzin przynosi widoczną i skuteczną poprawę w dobrym funkcjonowaniu rodziny. Częstotliwość sesji terapeutycznych jest ustalana indywidualnie. W terapii rodzinnej spotkania trwają 90 minut, zwykle raz na trzy tygodnie.

Odpowiedzialni: psycholog, pedagog.

Nazwa inicjatywy: Porady psychologicznej drogą Internetową.

Realizatorzy: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie.

Cel działania: pomoc psychologiczna, możliwość uzyskania porady psychologicznej drogą Internetową. Osoba odpowiedzialna: psycholog.

Odbiorcy: młodzież, rodzice, nauczyciele.

Okres realizacji działania: cały rok.

Budżet przeznaczony na realizację działania ze wskazaniem źródeł finansowania: budżet własny.

Szczegółowy opis działania: Porady internetowe prowadzone są od roku 2013. Zainteresowanym udostępniony został adres mailowy poradni:pppopoczno@gmail.com Wystarczy pokrótce opisać problem i przesłać na ten adres. Odpowiedź zostaje przesłana zwrotną pocztą na adres mailowy klienta.

Nazwa inicjatywy : Terapia systemowa rodzin.

Realizatorzy: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie.

Cel działania: zapobieganie rozkładowi rodziny, niwelowanie konfliktów rodzinnych.

Odbiorcy: rodzice, dzieci, rodzina.

Okres realizacji działania: cały rok.

Budżet przeznaczony na realizację działania ze wskazaniem źródeł finansowania: budżet własny.

Nazwa inicjatywy: Interwencje wychowawcze

Realizatorzy: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie.

Cel działania: pomoc psychologiczna dla nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu wychowawczego, wspierania uczniów i rodziców oraz wykorzystywania elementów procesu dydaktycznego do kształtowania postaw prospołecznych i pomocy uczniom w bieżących problemach z nauką.

Odbiorcy: rodzice, nauczyciele.

Okres realizacji działania: cały rok.

Budżet przeznaczony na realizację działania ze wskazaniem źródeł finansowania: budżet własny.

Szczegółowy opis działania: prowadzone są od 2012 r. Organizowanie na terenie placówek oświatowych spotkań interdyscyplinarnych , służących omawianiu bieżących problemów dydaktyczno-wychowawczych i ustalania metod i sposobów pomocy uczniom i rodzicom.

Odpowiedzialni: psycholog, pedagog.

Nazwa inicjatywy: Warsztaty, pogadanki dla Rodziców.

Realizatorzy: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie.

Cel działania: poszerzanie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców.

Odbiorcy: rodzice, nauczyciele.

Okres realizacji działania: cały rok.

Budżet przeznaczony na realizację działania ze wskazaniem źródeł finansowania: budżet własny.

Szczegółowy opis działania: Działania te podejmowane są od 15 lat. Odbywają się na terenie placówek oświatowych (przedszkola, szkoły), poradni z inicjatywy pracowników poradni bądź na prośbę nauczycieli. Tematyka dotyczy: rozwoju dziecka, umiejętności radzenia sobie z problemami, wspierania zdolności uczenia się dzieci, zachęcanie rodziców do samoedukacji,

Osoby odpowiedzialne: psycholog, pedagog.

Nazwa inicjatywy: „Warsztaty dla Dobrych Rodziców”.

Realizatorzy: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie.

Cel działania: psychoedukacja rodziców.

Odbiorcy: rodzice.

Okres realizacji działania: marzec- kwiecień- maj ( każdego roku szkolnego)

Budżet przeznaczony na realizację działania ze wskazaniem źródeł finansowania: budżet własny.

Szczegółowy opis działania: Odbyły się już III edycje  warsztatów – trwają od 2014 r. Warsztaty te oparte są na programie autorskim przygotowanym przez specjalistów w dziedzinie tego typu zaburzeń: Artur Kołakowski, Marta Jerzak, Agnieszka Pisula. Były one kierowane do rodziców dzieci nadpobudliwych w wieku 6-13 lat. Obejmowały 10 spotkań. W trakcie spotkań  rodzice uczyli się między innymi skutecznych metod zmniejszania trudności związanych z objawami nadpobudliwości psychoruchowej tj. zaburzeń koncentracji uwagi, nadruchliwości i impulsywności. Nabywali umiejętności modyfikowania trudnych lub niepożądanych zachowań. Zapoznawali się z metodami pomocy dziecku w odrabianiu lekcji, przygotowywaniu się do zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Nabywali umiejętności w zakresie budowania pozytywnej samooceny swojego dziecka, stawiania odpowiednich wymagań, skutecznego wydawania poleceń. Uczyli się wprowadzania i egzekwowania zasad, jak również wyciągania konsekwencji  z jednoczesnym poszanowaniem uczuć i godności dziecka. Spotykali się z innymi rodzicami dzieci nadpobudliwych daje możliwość wymiany doświadczeń, uzyskania wsparcia psychicznego.

Rodzice biorący udział w warsztatach uznali je za bardzo przydatne. Oto niektóre
z opinii na temat spotkań zaczerpnięte z ankiet rozdanych uczestnikom na koniec zajęć:„…dużo mnie nauczyły, nie zdawałam sobie sprawy z wychowania moich dzieci – teraz potrafię je zrozumieć…”„…wiem jak patrzeć na swe dziecko kochając  je i wychowując – nie patrząc na jego zachowanie jako na złe, tylko skutki ADHD. Wprowadzając poznane zasady widzę duże zmiany w zachowaniu dziecka…”„…przydatne materiały, poparte przykładami (!), wymiana doświadczeń. Konkretne metody do pracy z dzieckiem…”

Osoba odpowiedzialna: psycholog.

Nazwa inicjatywy:  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Realizatorzy: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie.

Cel działania: psychoedukacja rodziców, wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

Odbiorcy: rodzice.

Okres realizacji działania: styczeń – czerwiec.

Budżet przeznaczony na realizację działania ze wskazaniem źródeł finansowania: budżet własny.

Szczegółowy opis działania: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program, który realizowany jest przez PP-P cyklicznie dwa razy w roku. To program profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku .Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym. Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina). Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Realizowany jest w grupach do max 12 osób. To cykl dziesięciu spotkań po 4 godziny. Główną metodą pracy jest metoda warsztatowa.

Odpowiedzialni: psycholog i pedagog.