Oferta pracy – psycholog

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opocznie z filią w Drzewicy poszukuje pracownika na stanowisko nauczyciela – psychologa

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
 2. Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego.
 3. Wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej.
 4. Wnikliwość, umiejętność analitycznego myślenia, empatia, obiektywizm, tolerancja na zgłaszane problemy.
 5. Dobra organizacja pracy, zaangażowanie.
 6. Umiejętność pracy zespołowej.
 7. Wiedza z dziedziny psychometrii i umiejętność posługiwania się specjalistycznymi narzędziami badawczymi (mile widziane uprawnienia do diagnozy Skalą Inteligencji Stanford – Binet 5).
 8. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przeprowadzanie diagnoz psychologicznych dzieci i młodzieży.
 2. Opracowywanie wyników badań i opinii.
 3. Udzielanie porad wychowawczych rodzicom i nauczycielom.
 4. Prowadzenie konsultacji psychologicznych, terapii psychologicznej.
 5. Prowadzenie zajęć, warsztatów, praca z grupą.
 6. Udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego
 7. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Wymiar etatu: pełen etat.
 2. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony).
 3. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi nauczycieli przepisami powszechnie obowiązującymi (Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy) oraz wewnętrznymi regulaminami.
 4. Praca na stanowisku psychologa będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w filii poradni w Drzewicy, ul. Staszica 5.

 

Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe , list motywacyjny, CV, Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, proszę składać do Sekretariatu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej   w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2